Inloopavond Park Rapijnen Linschoten

Informatieavond druk bezocht
Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure is op 28 juni jongstleden een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en andere belangstellenden voor de plannen voor Park Rapijnen in Linschoten. Tijdens de avond, die zeer druk werd bezocht, werd aan de hand van informatie-panelen door diverse partijen de stand van zaken toegelicht. Door de gemeente en de ontwikkelaars werd stilgestaan bij de planning en de te volgen procedure voor het nieuwe bestemmingsplan. Het landschapsontwerp werd toegelicht door RROG en het team van architectenbureau MIX toonde de eerste schetsontwerpen van de verschillende woningtypen.

Omdat de bestemmingsplanprocedure nog niet opgestart is, werd de mogelijkheid geboden om suggesties of opmerkingen te maken op de getoonde schetsontwerpen.  Deelnemers konden hiervoor een reactieformulier invullen.  Tijdens de avond hebben we voornamelijk positieve reacties ontvangen, maar waren er vanzelfsprekend ook kritische opmerkingen. We kijken zodoende terug op een waardevolle avond! De ontvangen reacties worden meegenomen en in het team verder onderzocht, voorafgaand aan de afronding van het ontwerp bestemmingsplan.

Vooruitblik
Met de huidige planning is de verwachting dat in september 2023 de besluitvorming over het ontwerp bestemmingsplan in het college zal plaatsvinden. De komende periode zal het team verder doorwerken aan het landschapsontwerp en de technische uitwerkingen van de diverse woningtypen. Bij een positief doorlopen procedure en na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, is de verwachting dat begin 2024 de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Voor meer informatie www.parkrapijnen.nl