CIRCULAIRE ONTWIKKELPRINCIPES

Onze manier van ontwikkelen is anders. Dat is nodig omdat wij duurzame woon- en werkconcepten willen realiseren die waardevast zijn voor volgende generaties. 

De plannen van NU Projectontwikkeling zijn gebaseerd op 8 circulaire ontwikkel­principes. Met deze 8 principes draagt NU er aan bij, de vastgoed­ontwikkelingen ook in de toekomst waardevast, betaalbaar, gezond en duurzaam te houden.

Bij onze ontwikkelingen denken en doen wij zoveel als mogelijk circulair. ‘Urban mining’ wordt steeds belangrijker. Bij de sloop van oude gebouwen en de toepassing van nieuwe bouw­materialen wordt rekening gehouden met de mogelijk­heden van hergebruik en een tweede levenscyclus. Hiervoor worden materiaal­paspoorten gehanteerd en worden steeds meer bio-based materialen toegepast met een lage onderhouds­behoefte en -milieu­belasting.

Onze projecten worden klimaat­adaptief ontwikkeld. Dat betekent dat we bij voorkeur gescheiden riolering toepassen en het regenwater dus gescheiden opvangen en gedoseerd laten afvloeien of bergen voor hergebruik tijdens droge perioden. Ook maken we optimaal gebruik van de zon, wind en aardwarmte en passen we zoveel mogelijk groene daken en gevels toe. In het ontwerp- en bouwtraject wordt veel aandacht besteed aan goede isolatie, slim gebruik van ventilatie en de warmte van zonlicht. Hierdoor neemt de energie­behoefte van de woningen en gebouwen af.

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder. De verbranding van deze brandstoffen draagt sterk bij aan de klimaat­verandering. Binnen onze projecten is BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) de norm. Dit betekent dat de woningen/gebouwen comfortabel zijn, een minimale energie­behoefte hebben, gasloos zijn en oplossingen bieden voor hernieuwbare energieopslag. Door toepassing van slimme technologie middels Smart Grid systemen wordt de hele energie­keten verbeterd.

Ons credo is: eerst luisteren en dan pas ontwikkelen. Voor elk project stellen we een projectteam van deskundigen samen die het best bij de opdracht past. Wij betrekken altijd potentiële kopers en eindgebruikers bij de ontwikkelingsfase. Zo halen we het beste bij elkaar naar boven en wordt de klant co-creator van de toekomstige woonomgeving. Binnen onze samenwerkingen zijn fatsoenlijk zaken doen en transparant communiceren belangrijke kernwaarde

Onze economie wordt steeds meer een deel-economie. Delen is efficiënter en duurzamer dan bezitten. Wij stimuleren binnen onze ontwikkelingen het delen van bezit en het gebruik van duurzame vervoers­middelen. Onze gebouwde parkeer­oplossingen zijn bij voorkeur flexibel zodat functie­wijziging bij een afnemende behoefte mogelijk is. Uiteraard zorgen we voor voldoende laad­punten en kijken we voortdurend naar mogelijk­heden voor energieopslag en innovatieve ontwikkelingen.

Klimaat­verandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte­perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten en het woon­comfort. Onze focus is gericht op waardevolle investeringen voor nu en in de toekomst.

Het ontwikkel­principe ‘Gezondheid’ passen wij toe om het wonen en leven zoveel als mogelijk comfortabel te maken. Aspecten als ‘levensloop­bestendig’ bouwen, toepassing van zoveel als mogelijk slimme technologie en dergelijke staan hierbij centraal.

In ruimtelijk opzicht stimuleren we verbinding en samenwerking tussen bewoners en gebruikers. Dit doen we door bijzondere aandacht te hebben voor speel- en ontmoetings­plekken en door het creëren van aantrekkelijke collectieve ruimten. Binnen gebieds­ontwikkelingen geloven wij in diversiteit en in functies die de woon­omgeving sociaal en economisch versterken. De samenhang tussen wonen, werken, sporten, spelen en ontspannen vinden wij belangrijk.

Wij ontwikkelen en bouwen natuur­inclusief. Dat betekent dat we rekening houden met de aanwezige flora en fauna. Wij plaatsen nestkasten voor vogels, insecten­hotels en stimuleren bio­diversiteit door het toepassen van landschaps­inrichtingen en planten die van oorsprong in de omgeving passen of al aanwezig zijn. Hiermee voorkomen we verdringing van de lokale flora en fauna.